# کاربر‌ها و سطوح‌دسترسی

برای مدیریت و اضافه کردن کاربران‌ با سطوح دسترسی مشخص در سامانه ساینیج از منو کاربران می‌توانید استفاده کنید.

سطوح دسترسی قابل تعریف:

مدیریت نمایشگر

می‌تواند نمایشگر‌ها را تعریف، ویرایش و حذف نماید.

مدیریت اینفوآیتم‌ها

می‌تواند اینفوآیتم‌ها را تعریف، ویرایش و حذف نماید، و همچنین می‌تواند دیتا‌های هر اینفوآیتم را بروزرسانی نماید.

ویراستار اینفوآیتم

تنها می‌تواند دیتا‌های اینفوآیتم‌هایی که اجازه دارد را بروزرسانی نماید.

مدیریت چیدمان‌ها

می‌تواند چیدمان‌ها را تعریف، ویرایش و حذف نماید، و همچنین می‌تواند چیدمان‌ها را تغییر دهد و بروزرسانی نماید.

ویراستار چیدمان‌ها

تنها می‌تواند چیدمان‌هایی که اجازه دارد را تغییر دهد و بروزرسانی نماید.

مدیریت زمان‌بندی‌ها

می‌تواند زمان‌بندی‌ها را تعریف، ویرایش و حذف نماید.

مانیتورنیگ

به پنل مانیتورینگ و امکانات آن دسترسی دارد.

آخرین ویرایش: 1399/04/26 13:01:56