# زمان‌بندی‌ها

برای اینکه تعیین کنید که کدام نمایشگر یا گرو‌ه‌ نمایشگر در چه بازه‌های زمانی باید چه چیدمانی‌هایی را نمایش دهند، از پنل زمان‌بندی باید استفاده کنید.

تاوقتی‌که برای نمایشگر زمان‌بندی تعریف نشده باشد، آن نمایشگر چیزی نمایش نخواهد داد.

# ایجاد زمان‌بندی جدید

برای ایجاد زمان‌بندی جدید از طریق پنل زمان‌بندی‌ها اقدام می‌کنید. بدین‌صورت‌که با انتخاب نام نمایشگر یا گروه نمایشگر و همچنین نام چیدمان مورد نظر و مشخص نمودن بازه زمانی دلخواهتان (بازه‌ی زمانی که می‌خواهید این نمایشگر یا گروه نمایشگر چیدمان موردنظر شما را نمایش دهد) زمان‌بندی جدید را ایجاد می‌نمایید.

بازه‌ی زمانی می‌تواند به صروت دوره‌ای با انتخاب روزهای هفته و ساعت پخش تنظیم گردد، و یا به صورت دقیق برای بازه‌ی تاریخی مشخص تنظیم گردد.

نکته

برای تنظیم کردن بازه‌ی تاریخی مشخص برای زمان‌بندی، هیچ روز هفته‌ای انتخاب نگردد و سپس از همان باکس‌های انتخاب زمان، برای انتخاب تاریخ و زمان استفاده کنید.

نکته

برای سوییچ کردن بین انتخاب نمایشگر و یا گروه نمایشگر از لینک بالای باکس انتخاب نمایشگر استفاده کنید.

نکته

در زمان‌بندی‌ها، زمانبندی نمایشگر به گروه نمایشگر اولویت دارد. بدین‌معنی‌که، اگر زمان‌بندی نمایشگر با زمان‌بندی گروه‌ی که نمایشگر بدان تعلق دارد تلاقی داشته باشد اولویت با زمان‌بندی نمایشگر است.

نکته

اگر نمایشگر یا گروه نمایشگر دارای دو یا چند زمان‌بندی با تلاقی زمانی باشد، در زمان‌های تلاقی، اولویت براساس ترتیب تعریف زمان‌بندی تعیین می‌گردد.

# چیدمان هم‌اکنون دسته

برای اینکه چک کنید که از دسته زمان‌بندی‌های نمایشگر و یا گروه نمایشگر، کدام زمان‌بندی حال حاضر آن دسته است، از دکمه «نمایش چیدمان هم‌اکنون این دسته» در لیست زمان‌بندی‌ها استفاده کنید.

نکته

این دکمه، چیدمان حال‌حاضر آن دسته زمان‌بندی را نمایش می‌دهد و دقت کنید اگر این دسته مربوط به یک گروه نمایشگر باشد، نمایشگری داخل این گروه، در این زمان، می‌تواند زمان‌بندی متفاوتی داشته باشد.

# ویرایش و حذف زمان‌بندی

برای ویرایش و حذف زمان‌بندی‌ها، در پنل زمان‌‌بندی‌ها برای هر نمایشگر یا گروه‌نمایشگر، دکمه نمایش زمان‌بندی‌ها وجود دارد که از آن طریق می‌توانید به زمان‌بندی‌های آن نمایشگر یا گروه برای ویرایش و یا حذف دسترسی پیدا کنید.

آخرین ویرایش: 1400/01/07 15:23:29